Search

Medezeggenschapsraad

Elke school is verplicht een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. Dit orgaan, bestaande uit

leerkrachten en ouders, is het officiele orgaan voor de contacten met het bevoegd gezag.

Ze is onder meer bevoegd tot het bespreken van alle aangelegenheden betreffende de school

en kan hierover ook voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Over sommige zaken heeft de personeelsgeleding instemmingsrecht en over sommige

zaken heeft de oudergeleding instemmingsrecht. Adviezen mag de MR altijd over alle zaken

die de school aangaan geven. In de MR op onze school hebben drie ouders en drie leerkrachten zitting.

Het regelment van de MR ligt op school ter inzage.

Notulen september 2016.

Notulen november 2016.

 

 

 

Luizenbrigade

Vaak hoor je dat het weer de kop opsteekt: er is ergens hoofdluis geconstateerd. vaak op een school, peuterspeelzaal of in de kinderopvang.

Al een groot aantal jaren hebben we op De Opstap samen met de ouders van de Luizenbrigade de strijd tegen de hoofdluis
aangebonden! En met succes, het aantal voorkomende gevallen is enorm afgenomen door de volgende acties: 

Alle leerlingen krijgen van school een zak waarin ze hun jas en tas kunnen opbergen zodat ze elkaar niet via de opgehangen jassen en tassen kunnen besmetten
Na alle vakanties worden de leerlingen gecontroleerd door de Luizenbrigade, een team van speciaal opgeleide ouders, die het aan de luizen-coördinator van school doorgeven als er iets ontdekt wordt
Ouders krijgen goede informatie over wat je moet doen om zo snel mogelijk van de kriebelbeestjes af te komen.

Dat we samen sterk staan is ook hier wel weer bewezen door de afname van het aantal besmettingen met hoofdluis van de afgelopen jaren!